Algemene voorwaarden

1.  Deze voorwaarden zijn onderdeel van iedere aanbieding en overeenkomst tot het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer. Daarvan kan slechts bij uitdrukkelijke en schriftelijke afspraak tussen partijen worden afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbesteding- of  andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer afgewezen en leidt derhalve niet tot toepassing van die voorwaarden of buiten effectstelling van deze algemene voorwaarden.

2.  Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

–  contract: een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer met betrekking tot de uitvoering van het product en alle bijlagen, met inbegrip van overeengekomen wijzigingen in en aanvulling op de genoemde documenten;

–  product: zaken, programmatuur, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;

–  programmatuur: zowel de ontwikkeling van software als ook, waar toepasselijk, de ontwikkeling en/of levering van hardware;

–  dienst: de aanneming van werk.

–  schriftelijk: door middel van een document zoals een brief, e-mailbericht of elke andere door  partijen overeengekomen wijze;

–  de opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst;

–  de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;

3. Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel. De bepalingen uit het algemene deel zijn van toepassing op de diensten en producten uit het bijzondere deel, tenzij daarvan uitdrukkelijk in de bijzondere bepalingen is afgeweken.

1.  Elke door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend.

2.  Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.

3.  Het leveren van bekabelingwerk alsmede het verstrekken van leidingwerktekeningen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders is vermeld, niet in de aanbieding begrepen.

1.  Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag dat de opdrachtnemer de schriftelijke bevestiging daarvan ondertekent en verzendt aan de opdrachtgever.

2.  Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

3.  Mondelinge toezeggingen door- en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

1.  De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering “af fabriek” volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder “af fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.

2.  Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de

kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.  In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in de leden 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.

4.  Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen,

berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

5.  De verpakking is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Verpakking wordt niet teruggenomen.

6.  Kosten van in- en uitladen en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. De door de opdrachtnemer daarvoor betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.

7.  Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren/installeren, is de prijs berekend inclusief montage/installatie en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, uitgezonderd kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. 5 zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer worden doorbelast.

1.  De in de catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in het contract of opdrachtbevestiging.

2.  Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij de opdrachtnemer. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan de opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

3.  Indien in afwijking van lid 2 van dit artikel is de opdrachtnemer bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten, intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op de opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van de opdrachtnemer onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, functiebouwstenen, standaard modulen, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Onder nader te bepalen voorwaarden kunnen partijen overeen komen dat speciaal ontwikkelde software voor de opdrachtgever niet aan concurrerende bedrijven zullen worden overgedragen.

4.  Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

5. De Intellectuele Eigendomsrechten (IER) met betrekking tot een aanbieding, opdracht of onderdelen daarvan blijven te allen tijde bij de opdrachtnemer of de door haar ingeschakelde derden berusten en gaan niet op de opdrachtgever over, tenzij dit nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

6. De opdrachtgever ontvangt slechts een niet overdraagbaar en niet-exclusief  gebruiksrecht op de IER. Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is dit gebruiksrecht niet overdraagbaar aan derden, ook niet middels verhuur, lease of gebruik om niet. Evenmin kan het gebruiksrecht in zekerheid gegeven worden aan derden. Onder derden worden ook aan de opdrachtgever gelieerde ondernemingen verstaan.

7. De opdrachtgever is niet gerechtigd merktekens, productaanduidingen, specificaties, waarschuwingen of naam aanduidingen op de onder de opdracht gedane levering te (doen) wijzigen, te (doen)verbergen, te (doen) verwijderen of het op enigerlei wijze doen voorkomen alsof de Levering door hem is vervaardigd of geproduceerd.

8. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere inbreuk op de IER van de opdrachtnemer onder de opdracht ook ingeval dit na doorlevering door derden geschiedt.

9. Het is de opdrachtgever toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

10. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

11. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals twee (2) jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. De opdrachtgever zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien de opdrachtnemer een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.

1. Data en/of de al dan niet in de opdracht opgenomen termijnen hebben slechts een informatief karakter, gelden bij benadering als richtlijn en worden door de opdrachtnemer niet gegarandeerd of aangemerkt als fatale termijnen en kunnen niet tot aansprakelijkheid leiden.

2. De opdrachtnemer is slechts gebonden aan uitdrukkelijk en schriftelijk als fataal overeengekomen levertijden, behoudens overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer. Overschrijding hiervan geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de opdracht of opschorting van zijn eigen verplichtingen indien de overschrijding van de termijn de opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden toegerekend en/of de reden hiervoor zich bevindt in de risicosfeer van de opdrachtgever. Een tussen partijen besproken en overeengekomen planning en levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:

a.  de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

b.  de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten, gegevens, vergunningen e.d.;

c.  de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;

d.  de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór de aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Indien een leveringsdatum respectievelijk -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum respectievelijk het einde van de levertermijn.

3.  De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Indien daaruit voor de opdrachtnemer kosten voortvloeien is zij gerechtigd deze aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens overschrijding van al dan niet als fatale termijn overeengekomen levertijden.

1.  Indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de installatie/inbedrijfstelling van het te leveren product zal verzorgen, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te installatie/inbedrijfstelling product en/of de juiste werking van het product in geïnstalleerde/in bedrijf gestelde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door of in opdracht van de opdrachtnemer wordt verricht volgens door of in opdracht van laatstgenoemde vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of gegevens. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 10 zullen deze werkzaamheden aanvangen indien en voor zover de opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2.  Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de installatie/inbedrijfstelling van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:

a.  de medewerker(s) van de opdrachtnemer, zodra hij/zij op de plaats van installatie/inbedrijfstelling is/zijn aangekomen, zijn/hun werkzaamheden kan/kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld. Er zullen echter door de opdrachtnemer geen werkzaamheden worden verricht op zondagen en/of op

erkende feestdagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en tegen de daarvoor geldende bijzondere tarieven;

b.  geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor (de medewerker(s) van) de opdrachtnemer aanwezig zijn;

c.  de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;

d.  de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en installatie/inbedrijfstelling;

e.  de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;

f.  de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting e.d. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan;

g.  alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

h.  bij aanvang van en tijdens de installatie/inbedrijfstelling de toegezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn;

i.  de installatieplaats in overeenstemming is met overige installatievoorschriften van de opdrachtnemer.

3.  Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.  In de installatie/inbedrijfstelling is – tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – niet begrepen:

a.  het, op door de opdrachtnemer te bepalen dagen, geven van het te zijner beoordeling nodige onderricht in het bedienen van de installatie aan het personeel van de opdrachtgever, dat met de bediening zal worden belast;

b.  het graaf-, hak-, breek-, metsel-, beton-, timmer-, stucadoors-, schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden;

c.  het schilderen of het op andere wijze uitwendig voorzien van een beschermende laag van de leidingen;

5.  Met betrekking tot de installatie/in bedrijfstellingstijd is artikel 6 van overeenkomstige toepassing.

6.  Voor het werken buiten normale werkuren op verzoek van de opdrachtgever wordt een opslag overeenkomstig de in de onderneming van de opdrachtnemer geldende tarieven in rekening gebracht.

7.  De opdrachtnemer is gerechtigd om bij constatering van eventuele onvolkomenheden in de opdracht of de daarbij beschikbaar gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. De opdrachtnemer is gerechtigd de eventueel daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

1. Een levering geldt als (af)geleverd indien het conform de opdracht is klaargezet voor verzending en/of zodra zij op een vervoermiddel zijn geladen. In geval de opdrachtnemer niet ”af fabriek” levert, maar op een andere basis zal zulks geschieden conform de door de ICC vastgestelde leveringscondities.

2. Een opdracht of werk is opgeleverd als het door de opdrachtgever is afgenomen en goedgekeurd. Een opdracht/werk geldt als opgeleverd:

– als de opdrachtgever niet op het door de opdrachtnemer voor levering aangezegde tijdstip aan afname en keuring meewerkt of ten onrechte of ongemotiveerd goedkeuring weigert;

– als de opdrachtgever de opdracht/werk geheel of gedeeltelijk feitelijk in gebruik heeft genomen;

– als de opdrachtgever eventuele tekortkomingen niet onmiddellijk bij afname bekend maakt en binnen twee (2) dagen schriftelijk aan de opdrachtnemer bevestigt.

3. Als sprake is van kleine tekortkomingen, waaronder de afwezigheid van ondergeschikte elementen, zullen deze de levering en aanvang van de garantieperiode niet in de weg staan. De opdrachtnemer zal in dergelijke gevallen schriftelijk aan de opdrachtgever aangeven binnen welke termijn de tekortkomingen zullen worden verholpen. De garantie voor het niet geleverde zal pas ingaan na daadwerkelijke levering.

4. Geringe afwijkingen of in de branche gebruikelijke  afwijkingen/toleranties die het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden zullen geen grond voor afkeuring vormen.

5. Als volledige levering van de opdracht (tijdelijk) door overmacht is verhinderd, zal de opdrachtnemer de opdracht gedeeltelijk mogen opleveren.

6. In geval de opdrachtgever de levering van de opdracht weigert, in de staat waarin het als opgeleverd werd aangeboden, zal zij daarvan schriftelijk onder opgave van redenen mededeling doen aan de opdrachtnemer, bij gebreke waarvan oplevering plaatsvindt conform artikel 8 lid 2.

7. Levering ontslaat de opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Onder redelijkerwijs had kunnen ontdekken vallen ook die situaties waarbij enig onderzoek gebreken aan het licht had kunnen brengen. Bij levering van complexe zaken is de opdrachtgever tot het (doen) controleren verplicht. Als gevolg van de levering gaat het risico voor de opdracht over van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever, tenzij de opdracht of deze voorwaarden anders vermelden.

8. Indien overnametests zijn overeengekomen zal de opdrachtgever na de levering of, indien installatie/inbedrijfstelling is overeengekomen, na de installatie/inbedrijfstelling de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht. De overnametests zullen onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in aanwezigheid van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Indien de overnametests zonder gespecificeerde en gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtgever stelt voor de overnametests en daarmee verband houdende tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in artikel 7 lid 2 sub f., en representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 2 laatste zin van dit artikel van toepassing.

9. Onverminderd de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.

10. Indien partijen zijn overeengekomen dat de opdrachtnemer het werk zal opleveren, dan zal oplevering plaatsvinden zodra de opdrachtnemer te kennen geeft dat het werk gereed is. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is op het afgesproken moment van oplevering, dan wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.

11. Van de oplevering wordt proces-verbaal opgemaakt en ter plaatse door partijen ondertekend. De daarin genoemde opleverpunten zullen door de opdrachtnemer worden uitgevoerd, waarna oplevering zal plaatsvinden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan ten aanzien van het proces-verbaal nieuwe wensen aan te voeren. Zulke aanpassingsverzoeken kunnen niet tot opschorting van de betalingsplicht aanleiding zijn.

12. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever en is zij de volledige (resterende) aanneemsom verschuldigd.

13. De opdrachtnemer is ontslagen van alle aansprakelijkheid voor gebreken na gezamenlijke oplevering, en in alle andere gevallen vanaf zeven (7) dagen na oplevering.

 1. Alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten blijven haar eigendom tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen de opdrachtnemer van de opdrachtgever te vorderen heeft. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtnemer gerechtigd de onder dit eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever dient te allen tijde de producten van de opdrachtnemer identificeerbaar en deugdelijk op te slaan en verzekerd te houden. Doorlevering aan derden is zonder toestemming van de opdrachtnemer niet toegestaan. Bij doorlevering aan derden zal zowel het eigendomsvoorbehoud moeten worden meegedeeld aan de derde, alsmede zal de derde alleen bevrijdend kunnen betalen aan de opdrachtnemer.
 3. De opdrachtnemer is gerechtigd alle zaken en documenten, welke zij uit welke hoofde dan ook van de opdrachtgever onder zich heeft of zal krijgen terug te houden tot al hetgeen de opdrachtgever in verband met de onderhavige opdracht en/of andere overeenkomsten met de opdrachtnemer aan de opdrachtnemer verschuldigd is zal zijn voldaan. Ingeval bij levering een vordering op de opdrachtgever niet opeisbaar is, is de opdrachtnemer gerechtigd deze zaken en documenten terug te houden totdat voor betaling van de vordering naar mening van de opdrachtnemer adequate zekerheid zal zijn gesteld.
 4. Alle zaken van de opdrachtgever welke de opdrachtnemer onder zich heeft, of welke een derde onder zich heeft en waaraan of in verband waarmee door de opdrachtnemer werkzaamheden worden verricht, strekken de opdrachtnemer tot pand voor al hetgeen zij van de opdrachtgever te vorderen heeft in verband met de onderhavige opdracht en/of andere overeenkomsten met de opdrachtgever. Het pandrecht wordt geacht te zijn verleend door de opdrachtgever en te zijn gevestigd op het moment van het sluiten van de opdracht.
 1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in drie termijnen:
 • 30% van de aanneemsom uiterlijk binnen acht (8) dagen na de
  totstandkoming van de overeenkomst;
 • 40% van de aanneemsom uiterlijk binnen dertig (30) dagen bij een vooraf bepaalde deellevering;
 • 30% van de aanneemsom uiterlijk binnen dertig (30) dagen na afronding opdracht volgens art. 6 lid 2.

2.  Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.

3.  Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door de opdrachtnemer te bepalen wijze.

4.  De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten in gedeelten af te leveren en deze deelleveringen te factureren. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van drie (3) punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

5.  Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van drie (3) punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

6.  Rechten worden in voorkomend geval aan de opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

7.  De opdrachtnemer kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-) resultaten van de dienstverlening van de opdrachtnemer onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen betaald heeft.

8.  Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan hij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk mag opschorten of beëindigen, overeenkomstig artikel 13.

1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst) alsmede voor de kwaliteit van de daarvoor gebruikte en/of geleverde materialen, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes (6) maanden na de levering volgens artikel 6 lid 2 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

2.  Lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests niet waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van zes (6) maanden in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien twaalf (12) maanden na levering volgens artikel 6 lid 2 zijn verstreken.

3. Onder de in lid 1 en lid 2 van dit artikel bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van zes (6) maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra twaalf (12) maanden na de levering van het product volgens artikel 6 lid 2 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2, zodra achttien (18) maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.

4. Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en

onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van zes (6) maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de desbetreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van zes (6) maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra twaalf (12) maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.

5. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.

6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming van bediening- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

b. normale slijtage;

c. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden;

d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;

f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;

g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;

h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.

i. het aansluiten van de geleverde producten op een leidingnet, dat niet voldoet aan de door de opdrachtnemer gestelde normen;

j. het onder spanning zetten van een nog niet opgeleverde installatie, of delen daarvan.

7. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak op garantie.

8. Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen een (1) jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

9. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/ producten eigendom van de opdrachtnemer.

10. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

11. De opdrachtgever kan geen beroep doen op de bepalingen uit dit artikel indien de opdrachtgever niet de volledige – tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer – overeengekomen prijs (inclusief meer – en minderwerk) aan de opdrachtnemer heeft voldaan, hetgeen de in dit artikel genoemde garantietermijnen overigens onverlet laat.

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor tekortkoming in de door haar uitgevoerde werkzaamheden of met betrekking tot het door haar geleverde product is beperkt tot de hiervoor opgenomen garantieverplichting.
 2. De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, waaronder productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering.
 3. Voor alle overige schade is de opdrachtnemer tevens niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer. Opzet en/of grove schuld van de opdrachtnemer betreft opzet en/of grove schuld van haar organen en met haar te vereenzelvigen leidinggevende functionarissen.
 4. Ingeval van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de door de aansprakelijkheidsverzekeraar uit te betalen sommen. De opdrachtnemer is – bij toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden – verzekerd tegen aansprakelijkheid voor een maximale som van twee miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 2.500.000,00) per aanspraak met een maximum van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) per jaar.
 5. Elke vordering jegens de opdrachtnemer vervalt door het verloop van twaalf (12) maanden na levering, ontbinding of opschorting, behalve indien de vordering, zowel qua aansprakelijkheid als ook qua hoogte, door de opdrachtnemer schriftelijk is erkend.
 6. De opdrachtnemer zal aan de opdrachtgever die bepalingen kunnen tegenwerpen die aan haar zelf kunnen worden tegengeworpen door (toe)leveranciers van geleverde producten of door haar ingeschakelde (hulp)personen/derden.
 7. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan andere zaken dan de levering of het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van de opdracht en het gevolg is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of van door haar ingeschakelde derden en indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Schade aan personen (dood of letsel) is uitgesloten van aansprakelijkheid.
 8. Indien en voor zover de opdrachtnemer niet daadwerkelijk zelf producten produceert, in het bijzonder indien de opdrachtnemer producten importeert van buiten de E.G., zal de opdrachtnemer niet als producent hebben te gelden of de daarbij behorende aansprakelijkheid aanvaarden.
 1. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer, haar werknemers en de door de opdrachtnemer ingeschakelde derden te vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met de opdracht, tenzij sprake is van opzet of daarmee vergelijkbare grove schuld van de opdrachtnemer, alsmede voor de gevolgen van zaken die in zijn risicosfeer liggen of krachtens deze voorwaarden voor zijn rekening komen.
 2. Onder de hiervoor bedoelde aanspraken worden tevens begrepen aanspraken tot schadevergoeding die derden ten laste van de opdrachtnemer geldend maken vanwege schending van hun eigen intellectuele eigendomsrechten, waaronder door gebruik van materiaal, dan wel door toepassing van een werkwijze, die de opdrachtnemer door of vanwege de opdrachtgever is verstrekt of voorgeschreven.
 3. Indien de opdrachtgever een opdracht doorlevert of ter beschikking stelt aan consumenten of door consumenten laat gebruiken zal de opdrachtgever de opdrachtnemer vrijwaren voor mogelijke aanspraken op grond van (product)aansprakelijkheid door deze particuliere gebruikers.
 4. Ieder recht, verweer, uitsluiting, beperking of immuniteit van welke aard dan ook, waarop door de opdrachtnemer op basis van deze onderhavige voorwaarden een beroep kan worden gedaan, zal ook ter beschikking staan van haar personeel, de door de opdrachtnemer ingeschakelde derden en hun personeel.
 1. De opdrachtgever is gerechtigd de werkzaamheden onder de opdracht op te schorten. Opschorting wordt schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt. Alle schade en kosten voor de opdrachtnemer, verbonden aan de opschorting, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Indien de opdracht meer dan twee (2) maanden zal zijn opgeschort is de opdrachtnemer bevoegd de opdracht te ontbinden.
 3. In geval van in gebreke blijven van de opdrachtgever ten aanzien van de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer, maar ook in geval van (het aanvragen van) surséance van betaling, faillissement, ontbinding van de vennootschap van de opdrachtgever of een van haar vennoten, dan wel indien de opdrachtgever onder bewind of curatelestelling worden gesteld, overlijdt of wordt toegelaten tot een schuldsaneringsregeling, de opdrachtgever zijn activiteiten grotendeels staakt of zijn activiteiten naar het buitenland, althans een ander land dan dat van vestiging, verplaatst, dan wel indien een voor de uitvoering van het werk noodzakelijke vergunning of toestemming aan de zijde van de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit geheel naar de keuze van de opdrachtnemer.
 4. Ontbinding door de opdrachtnemer zal zonder voorafgaande ingebrekestelling kunnen geschieden door een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring. De opdrachtnemer behoudt ingeval van ontbinding het recht op haar toekomende vergoedingen voor schade, rente en kosten.
 5. De opdrachtgever zal uitsluitend tot ontbinding gerechtigd zijn indien de opdracht, en/of deze voorwaarden de opdrachtgever deze bevoegdheid toekent, maar alleen dan nadat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer alle aan haar verschuldigde bedragen, opeisbaar of niet, zal hebben voldaan.
 6. Ingeval van ontbinding door de opdrachtgever voordat de opdracht is voltooid, heeft de opdrachtnemer recht op betaling van de volle overeengekomen prijs van de opdracht onder aftrek van besparingen op materiaal doch rekening houdende met een redelijke vergoeding van winst over het materiaal, indien de ontbinding niet aan haar te wijten is. Is ontbinding te wijten aan de opdrachtnemer dan zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor het door de opdrachtnemer reeds uitgevoerde deel van de werkzaamheden betalen, waarbij tevens rekening zal worden gehouden met een redelijke opslag voor winst.
 7. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtnemer voordat de opdracht is voltooid heeft de opdrachtnemer recht op betaling van de volle overeengekomen prijs van de opdracht, verminderd met de uit de ontbinding voortvloeiende besparingen op materiaal en rekening houdende met een redelijke vergoeding voor gederfde winst.

Zonder toestemming van de opdrachtnemer is de opdrachtgever niet gerechtigd om zijn rechten jegens de opdrachtnemer uit de opdracht of uit andere hoofde aan derden geheel of gedeeltelijk over te dragen of in zekerheid aan derden te geven. Vorderingsrechten jegens de opdrachtnemer zullen niet ex artikel 6:251 BW van de opdrachtgever overgaan op verkrijgers onder bijzondere titel.

 1. Uit alle aanbiedingen en opdrachten of nadere overeenkomsten voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing en voor zover het geschil een geldelijk belang tot vijftig duizend euro (€ 50.000,00) beloopt zullen deze uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Voor geschillen met een geldelijk belang vanaf vijftig duizend euro (€ 50.000,00) zal het geschil worden voorgelegd aan arbiters volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (www.nai.nl). De opdrachtnemer behoudt zich – ongeacht het voorgaande – het recht voor om geschillen, ongeacht het geldelijk belang aan de overheidsrechter voor te leggen.
 2. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (Weens Koopverdrag) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden onverbindend is/zijn, zal de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet worden aangetast.

 1. Waar hier over programmatuur gesproken wordt, worden zowel hard- als software bedoeld. Onderstaande bepalingen gelden waar mogelijk en relevant ook voor de hardware en het afstemmen van beiden op elkaar en het geheel op het product of de apparatuur, al dan niet van de opdrachtgever. Met software wordt bedoelt data in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie.
 2. Indien door de opdrachtgever gewenst en/of in het contract opgenomen, kan de opdrachtnemer het product of de apparatuur van de opdrachtgever voorzien van programmatuur en gelden de bepalingen uit deze paragraaf boven de overige bepalingen in deze voorwaarden. De in dit hoofdstuk  vermelde bepalingen zijn eveneens van toepassing indien de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert en/of onderhoudt. Op de opdrachtnemer rust in het kader van deze werkzaamheden een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
 3. Ongeacht of specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan de opdrachtnemer ter hand zijn gesteld, zal de opdrachtnemer met de opdrachtgever in overleg treden omtrent de voor het product of apparatuur specifiek noodzakelijke software. Het is geen regel dat door de opdrachtgever voorgeschreven programmatuur ook uiteindelijk zal worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de inschatting van de opdrachtnemer naar de geschiktheid en functionaliteitseisen, die aan het goed functioneren van het product of de apparatuur gesteld moeten worden. Hierbij is van groot belang dat de opdrachtgever tijdig zorgt dat de opdrachtnemer  de noodzakelijke wensen, technische en/of operationele gegevens ontvangt en dat de opdrachtgever instaat voor de juistheid en de volledigheid van de door hem aangedragen informatie en data, omdat deze voor de opdrachtnemer uitgangspunt zijn voor haar programmeerwerk.
 4. Het staat de opdrachtnemer vrij om te bepalen welke programmatuur of onderdelen daarvan er noodzakelijk zijn voor een goed en deugdelijk functioneren van het product en of apparatuur. Indien echter de opdrachtgever bepaalde programmatuur of onderdelen daarvan dwingend voorschrijft aan de opdrachtnemer staat de opdrachtgever in voor de deugdelijkheid en geschiktheid van de voorgeschreven programmatuur.
 5. Indien partijen een bepaalde ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen dat zich kenmerkt door het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur met een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, dan zal deze prioriteitstelling steeds in onderling overleg tussen partijen tot stand komen op voorwaarde dat de prioriteitstelling voor de opdrachtnemer werkbaar moet zijn.
 6. De opdrachtnemer mag in plaats van de door de opdrachtgever voorgeschreven programmatuur vervangende of gewijzigde programmatuur leveren, mits de werking en capaciteit niet wezenlijk afwijken van de specificaties van de voorgeschreven programmatuur, althans nagenoeg hetzelfde resultaat bereikt wordt.
 7. De programmatuur wordt ontworpen en gefabriceerd op basis van Europese normen, voorschriften en ontwerpcodes. Tenzij in het contract anders vermeld worden aanpassingen aan normen, voorschriften en ontwerpcodes, welke gelden in de plaats waar het product of de apparatuur in bedrijf wordt gesteld, door de opdrachtnemer verricht voor rekening en risico van de opdrachtgever, onder de voorwaarde dat deze normen, voorschriften en ontwerpcodes de opdrachtnemer tijdig bekend zijn gemaakt. Indien hiermee extra kosten gemoeid zijn, komen die voor rekening van de opdrachtgever.
 8. Ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden zijn naast de in de branche gebruikelijke en overeengekomen afwijkingen en aanpassingen van programmatuur, die afwijkingen en aanpassingen toegestaan die nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken of worden ingegeven door een veranderde werkwijze, situatie of regelgeving.
 1. De opdrachtnemer zal de ontwikkeling van de programmatuur, waaronder ook de afstemming van hardware en software, met zorg uitvoeren op basis van de door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan de opdrachtgever instaat.
 2. De opdrachtnemer is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. De opdrachtgever geeft alle medewerking die noodzakelijk is.
 3. De opdrachtnemer zal pas beginnen met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie bij haar aanwezig is. Vanwege de aard van de werkzaamheden en het daarmee verbonden creatief proces zal de opdrachtnemer niet gehouden kunnen worden aan een tijdpad en/of door de opdrachtgever gestelde deadline.
 4. De opdrachtnemer zal de te ontwikkelen programmatuur aan de opdrachtgever zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door de opdrachtnemer uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke aan uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de opdrachtgever zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de opdrachtnemer niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
 5. Indien gedurende het ontwikkelingsproces de opdrachtgever de overeengekomen specificaties wijzigt, uitbreidt en/of andere wensen uit ten aanzien van de programmatuur zal de opdrachtnemer naar beste vermogen trachten aan deze wijzigingen te voldoen. De opdrachtnemer is echter niet verplicht af te wijken van het oorspronkelijk contract/overeengekomen specificaties. De opdrachtnemer zal – al dan niet na pogingen tot aanpassingen – aangeven of en indien aanpassingen mogelijk zijn. Deze naderhand kenbaar gemaakte aanpassingen zullen, evenals alle niet onder het contract vallende werkzaamheden, als meerwerk worden beschouwd.
 6. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien (14) dagen na aflevering of, indien een door de opdrachtnemer uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van het product. Gedurende de testperiode is het de opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. De opdrachtnemer kan steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat de opdrachtgever met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-) resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan de opdrachtnemer worden gerapporteerd.
 7. Het is de opdrachtgever toegestaan om tussentijds of na afronding van een bepaalde fase van het ontwikkelingsproces of nadat de opdrachtnemer aangeeft gereed te zijn met de werkzaamheden een acceptatietest te doen, mits de opdrachtgever dit tijdig aan de opdrachtnemer kenbaar maakt. Alle kosten, inclusief die van de opdrachtnemer, voor een dergelijke (tussentijdse) test zijn geheel voor de opdrachtgever. Indien als gevolg van het (tussentijds) testen er tijdverlies en of kosten ontstaan zullen deze geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever komen.
 8. De programmatuur zal tussen partijen als geaccepteerd en afgenomen gelden:
 9. indien tussen partijen geen acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door de opdrachtnemer uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van het product;
 10. dan wel indien tussen partijen wel een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, tenzij de opdrachtgever schriftelijk bezwaren heeft kenbaar gemaakt conform artikel 8;
 11. dan wel indien de opdrachtnemer vóór het einde van de testperiode een testrapport ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten in de zin van artikel 8 lid 11 zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 8 lid 4 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, respectievelijk het product, als volledig geaccepteerd gelden, indien de opdrachtgever daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie al enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt. In dat geval geldt als acceptatiedatum de aanvang van dat gebruik.
 12. De opdrachtnemer zal tijdens of door een test mogelijk aan het licht gekomen fouten herstellen. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer hiertoe in de gelegenheid stellen en alle benodigde medewerking verlenen. Met inachtneming van de overige bepalingen van deze voorwaarden is de opdrachtgever zelf gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur of product als dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik en op voorwaarde dat de opdrachtnemer te kennen geeft die verbetering niet te zullen doorvoeren. De opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor door de opdrachtgever aangepaste programmatuur of product.
 13. Waar in dit hoofdstuk sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de met de opdrachtnemer schriftelijk kenbaar gemaakte functionele en/of technische specificaties en, ingeval van maatwerk programmatuur, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele en/of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien de opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. De opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan de opdrachtnemer te maken en daarvan een log bij te houden.
 14. Indien bij het uitvoeren van een acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren zal de opdrachtgever de opdrachtnemer hierover schriftelijk gedetailleerd informeren in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
 15. Indien bij het uitvoeren van een acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uiterlijk op de dag na afloop van de testperiode, door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport, over de fouten informeren. De opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij de opdrachtnemer gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
 16. Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen functionele en/of technische specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 11, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.
 17. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
 18. Acceptatie van de programmatuur op een van de manieren, zoals bedoeld in artikel 8, heeft tot gevolg dat de opdrachtnemer ten volle gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval, tevens het product. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van de opdrachtgever op grond van artikel 8 betreffende kleine gebreken en artikel 11 betreffende garantie.
 19. Bij gebreke aan een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door de opdrachtnemer uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van het product.
 1. De opdrachtnemer garandeert slechts de door haar bij aanvaarding van de opdracht schriftelijk opgegeven/overeengekomen specificaties. Deze garantie geeft geen indicatie over de geschiktheid voor het feitelijk gebruik dat de opdrachtgever daarvan maakt, tenzij dit specifiek is overeengekomen.
 2. De opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur, in de zin van artikel 19 lid 10, binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie (3) maanden (de garantieperiode) na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie (3) maanden na acceptatie, gedetailleerd omschreven en schriftelijk bij de opdrachtnemer zijn gemeld.
 3. De opdrachtnemer garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken kunnen worden verbeterd. Het herstel binnen de garantieperiode wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van de opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval de opdrachtnemer volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen.
 4. De opdrachtnemer kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik door de opdrachtgever, waaronder, doch niet beperkt tot, het door de opdrachtgever zelf (doen) aanpassen, wijzigen en/of repareren van de programmatuur of van andere niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of oorzaken welke in de risicosfeer liggen van de opdrachtgever of indien de fouten bij het uitvoeren van een acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld.
 5. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie, evenmin als vergoeding van mogelijke ontstane gevolg- of bedrijfsschade. De opdrachtgever zal zelf zorgdragen voor back-up voorzieningen, herstart-procedures, controles op de nauwkeurigheid en beveiliging van data en de programmatuur alsook voor overige procedures die voor de opdrachtgever zijn bedrijfszekerheid noodzakelijk zijn.
 6. Herstel van fouten geschiedt in principe uitsluitend in de werkplaatsen van de opdrachtnemer of op een door de opdrachtnemer te bepalen locatie. Indien herstel op locatie van de opdrachtgever of apparatuur wordt gewenst is de opdrachtnemer gerechtigd alle hiermee gepaard gaande kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtnemer is gerechtigd ook in het kader van de garantie tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
 7. De opdrachtnemer heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in lid 2 van dit artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.
 8. Indien en voor zover de opdrachtnemer programmatuur van toeleveranciers van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits dat door de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die toeleveranciers van de opdrachtnemer van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. De opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van deze toeleveranciers van de opdrachtnemer. Deze voorwaarden van derden liggen voor de opdrachtgever te allen tijde ter inzage bij de opdrachtnemer en de opdrachtnemer zal deze voorwaarden op diens verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van toeleveranciers van de opdrachtnemer in de verhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden onverkort.
 9. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door de opdrachtnemer zelf ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van een dergelijke rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan de opdrachtnemer. De opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan de opdrachtnemer verlenen om zich, indien nodig in naam van de opdrachtgever, tegen dergelijke rechtsvorderingen te verweren.
 10. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met: (i) door de opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde programmatuur, dan wel (ii) met wijzigingen die de opdrachtgever in de programmatuur heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
 11. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door de opdrachtnemer zelf ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van de opdrachtnemer een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal de opdrachtnemer, indien mogelijk, zorg dragen dat de opdrachtgever het geleverde of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreuk makende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van de opdrachtgever.
 12. Indien de opdrachtnemer naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat de opdrachtgever het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal de opdrachtnemer het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. De opdrachtnemer zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met de opdrachtgever.
 13. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van de opdrachtnemer wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en/of vrijwaringsverplichtingen van de opdrachtnemer voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de programmatuur (i) in een niet door de opdrachtnemer gefabriceerde/gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door de opdrachtnemer geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de programmatuur is ontwikkeld of bestemd of (iv) indien het programmatuur of delen daarvan betreft die door de opdrachtgever werden aangeleverd/ voorgeschreven.
 14. De opdrachtgever garandeert aan de opdrachtnemer dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan de opdrachtnemer van apparatuur, materiaal en/of programmatuur. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren, inbreuk maakt op enig recht van derden.
 15. Indien door toedoen, handelen of nalaten van de opdrachtgever of derden, voor wie de opdrachtgever verantwoordelijk mag worden geacht, inbreuk gemaakt wordt op de intellectuele en industriële eigendom van de opdrachtnemer rust op de opdrachtgever de verplichting om de opdrachtnemer volledig schadeloos te stellen, inclusief eventuele gevolg- of bedrijfsschade die de opdrachtnemer moet hebben gelden of zal lijden.
 16. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever – ongeacht op welke basis – ter beschikking gestelde programmatuur, alsmede op daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door de opdrachtnemer te verstrekken nieuwe programmatuur versies.
 17. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 en behoudens afwijkende bepalingen in het contract verkrijgt de opdrachtgever slechts het niet exclusieve en niet overdraagbare recht tot het gebruik van de programmatuur in uitsluitend zijn eigen bedrijf of organisatie op maximaal één (1) verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Onder eigen bedrijf of organisatie worden niet tevens de aan de opdrachtgever gelieerde bedrijven verstaan, tenzij dit nadrukkelijk met de opdrachtnemer werd overeengekomen.
 18. De opdrachtgever zal de programmatuur gebruiken op de wijze zoals aangegeven in de productbeschrijving en/of aanwijzingen. De opdrachtgever zal toezien op een juist gebruik van de programmatuur met inbegrip van eventueel door de opdrachtgever uit te voeren (routine) onderhoud en door de opdrachtnemer toegestane, door de opdrachtgever aangebrachte, uitbreidingen of wijzigingen, zulks overeenkomstig door de opdrachtnemer in redelijkheid gegeven of te geven aanwijzingen.
 19. De opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van de opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren. Het kopieeren, vermenigvuldigen of aan derden in welke vorm en onder welke voorwaarden dan ook ter beschikking stellen is verboden en wordt als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de opdrachtnemer beschouwd.
 20. Het is de opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik hiervan. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de opdrachtgever geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever desgevraagd (tijdelijk) een reservekopie ter beschikking stellen.
 21. Indien een ongeoorloofde modificatie wordt aangebracht in (enig deel van) de programmatuur van de opdrachtnemer of aan (enig deel van) de apparatuur, dan zal dit worden aangemerkt als in strijd met deze voorwaarden en zal de opdrachtnemer alsdan gerechtigd zijn met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht met betrekking tot de programmatuur te beëindigen, en zal ondertussen het voortgezette gebruik door de opdrachtgever van zulk een programma als ongeoorloofd worden aangemerkt, tenzij partijen een nadere (financiële) regeling met elkaar treffen.
 22. Alle redelijke voorschriften die de opdrachtnemer ten aanzien van het gebruik van intellectuele- en industriële eigendomsrechten en/of andere aanduidingen van eigendomsrechten van de opdrachtnemer en/of haar licentiegevers heeft uitgevaardigd of zal uitvaardigen, zullen door de opdrachtgever worden nageleefd. In het bijzonder, doch zonder daardoor het voorgaande te beperken, geldt dat de opdrachtgever de opdrachtnemer op eerste verzoek informatie zal verschaffen met betrekking tot de locatie en identificatie van alle processors of andere data dragers waarop bepaalde programma’s zijn geïnstalleerd, teneinde de opdrachtnemer op die wijze in staat te stellen mogelijke inbreuk op rechten te (doen) controleren en/of de door de opdrachtnemer aan derden af te dragen gebruikskosten te verifiëren.
 23. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur of het product te verwijderen of te wijzigen.
 24. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, in welk geval de opdrachtgever gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien de opdrachtnemer in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen, kan de opdrachtnemer daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.
 25. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, geldt de verwerkingseenheid van de opdrachtgever waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur uitsluitend voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit het contract uitdrukkelijk blijkt.
 26. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sub-licentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te (doen) vestigen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever gebruikt. De opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De opdrachtgever zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’). De opdrachtgever erkent dat de programmatuur en de broncode een vertrouwelijk karakter heeft, dat deze bedrijfsgeheimen van de opdrachtnemer bevat en het intellectuele eigendom van de opdrachtnemer is.
 27. Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal de opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan de opdrachtnemer retourneren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien partijen zijn overeengekomen dat de opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal de opdrachtgever van zodanige vernietiging de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk melding maken en controle daarop toestaan.
 1. De overeenkomst voor onderhoud van programmatuur wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één (1) jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij de opdrachtgever of de opdrachtnemer de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
 2. De inhoud en omvang van de door de opdrachtnemer te leveren onderhoudsdiensten, de kosten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een aparte schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan is de opdrachtnemer slechts verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen, die naar behoren door de opdrachtgever bij de opdrachtnemer zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Dat alles met in acht name van het in deze voorwaarden bepaalde.
 3. Onder ‘storing’ wordt in dit hoofdstuk verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de overeengekomen schriftelijke kenbaar gemaakte specificaties van de programmatuur. Van een storing is alleen sprake indien de opdrachtgever deze kan aantonen en deze kan worden gereproduceerd.
 4. Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij de opdrachtnemer geldende werkdagen en werkuren. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zijn onderhoudsverplichtingen op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van het onderhoud omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van de opdrachtnemer, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van de opdrachtnemer met zich meebrengen en/of zich aldaar onoverkomelijke praktische bezwaren voordoen.
 5. De opdrachtnemer draagt zorg voor het actueel houden van zijn expertise omtrent de programmatuur. De opdrachtnemer zal alle relevante gegevens omtrent de aan de programmatuur verrichte werkzaamheden registreren en vastleggen in zijn administratie.
 6. Vervanging van onderdelen van de programmatuur geschiedt indien dit naar het oordeel van de opdrachtnemer noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van de opdrachtnemer.
 7. De opdrachtgever zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de programmatuur, de opdrachtnemer daarvan in kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige medewerker van de opdrachtgever opgestelde gedetailleerde omschrijving van de storing. De opdrachtgever is gehouden het personeel van de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de programmatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de programmatuur aan de opdrachtnemer ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden ter beschikking te stellen.
 8. Indien het naar het oordeel van de opdrachtnemer voor het onderhoud van de programmatuur nodig is dat de verbindingen van de programmatuur met andere systemen worden getest, zal de opdrachtgever deze andere systemen alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter beschikking van de opdrachtnemer stellen.
 9. Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale outillage van de opdrachtnemer behoort, dient door de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld. Bij onderhoud op locatie draagt de opdrachtgever zorg voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de programmatuur te laten functioneren, alsmede een veilige werklocatie. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.
 10. De opdrachtgever draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de programmatuur gedurende de periode dat de opdrachtnemer deze onder zich heeft voor de onderhoudswerkzaamheden. Het wordt aan de opdrachtgever overgelaten om dit risico te verzekeren. Alvorens de programmatuur aan de opdrachtnemer voor onderhoud aan te bieden draagt de opdrachtgever er zorg voor dat van alle in de programmatuur vastgelegde data een deugdelijke en volledige reservekopie is gemaakt. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van zijn bedrijfszekerheid.
 11. De opdrachtnemer aanvaardt geen onderhoudsverplichtingen voor programmatuur die niet in Nederland is opgesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 12. In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:
 13. het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere energiedragers en digitale opslagmedia;
 14. de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan de opdrachtnemer;
 15. werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie of normale slijtage van de programmatuur of aan programmatuur wier technische levensduur is verstreken;
 16. het doorvoeren van modificaties aan de programmatuur of het verstrekken van nieuwere versies;
 17. verplaatsing, verhuizing, her-installatie van programmatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan;
 18. Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal de opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van de opdrachtnemer geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd en schriftelijk aan de opdrachtnemer melden. Na ontvangst van de melding zal de opdrachtnemer zich naar beste vermogen inspannen storingen of fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere/nieuwe versies van de programmatuur. Het feit dat de opdrachtnemer niet of niet tijdig in staat is geweest de fout of storing op te heffen kan geen grond zijn voor het indienen van schadeclaims, van welke aard (incl. gevolg- of bedrijfsschade) dan ook.
 19. De opdrachtnemer kan, indien zij daartoe aanleiding ziet, de opdrachtgever diagnostisch materiaal ter beschikking stellen dat kan bestaan uit en/of zijn opgenomen in diagnose- en testroutines, programma’s, handboeken, documentatie en gegevens. Dit diagnostisch materiaal is en blijft te allen tijde eigendom van de opdrachtnemer en is niet onderworpen aan een aan de opdrachtgever verleende licentie voor gebruik, doch zal door de opdrachtgever ten behoeve van de opdrachtnemer worden bewaard als hulp bij het verlenen door de opdrachtnemer van service en op eerste verzoek weer worden teruggeven aan de opdrachtnemer.
 20. De opdrachtgever mag het diagnostisch materiaal uitsluitend gebruiken op de wijze en voor het doel als door de opdrachtnemer aangegeven. De opdrachtgever zal het diagnostisch materiaal en de door het gebruik verkregen resultaten als vertrouwelijk betrachten en verbindt zich een en ander niet ter kennis van derden te brengen. De opdrachtgever zal toestaan dat de opdrachtnemer op redelijke tijden controle uitoefent op het gebruik van het diagnostisch materiaal en dat de opdrachtnemer het diagnostisch materiaal verwijdert indien de opdrachtnemer zulks nodig acht. De opdrachtnemer heeft het recht diagnostisch materiaal terug te vorderen, respectievelijk terug te halen en/of te verwijderen, onmiddellijk na beëindiging van een door de opdrachtnemer verleende service in verband waarmee het relevante diagnostisch materiaal wordt gebruikt.
 21. De opdrachtnemer kan de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan de opdrachtnemer is gewijzigd. De te berekenen kosten zullen gebaseerd zijn op het ten tijde van het herstel geldende dagtarief van de opdrachtnemer.
 22. Alleen indien als zodanig als onderhoud werd overeengekomen zal de opdrachtnemer bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan de opdrachtgever ter beschikking stellen. Ongeacht of dit als onderhoud werd overeengekomen zal de opdrachtnemer drie (3) maanden na het beschikbaar stellen/komen van een verbeterde versie niet meer verplicht zijn tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude versie. Tenzij dit al was overeengekomen kan de opdrachtnemer voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies van de opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met de opdrachtnemer aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
 23. Indien de opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met de opdrachtnemer is aangegaan, kan de opdrachtnemer niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
 24. Het onderhoud aan de programmatuur omvat niet het herstel van fouten, gebreken of onvolkomenheden die het gevolg zijn van of verband houden met:
 25. het gebruik van de programmatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden of in strijd met de instructies in de gebruiksdocumentatie, gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de programmatuur, waaronder mede wordt verstaan fouten in de invoer van gegevens of in de gegevens zelf;
 26. wijziging van de programmatuur anders dan door of namens de opdrachtnemer;
 27. wijzigingen in of fouten, gebreken of onvolkomenheden in met de programmatuur gebruikte apparatuur/product of andere programmatuur dan die onder het onderhoud van de opdrachtnemer valt;
 28. het nalaten van de opdrachtgever om de programmatuur tijdig te laten onderhouden of gebreken te melden;
 29. het gebruik van een oude(re) versie van de programmatuur die niet meer door de opdrachtnemer wordt onderhouden;
 30. herstel van verminkte of verloren gegane gegevens;
 31. andere niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken, dan wel oorzaken, die niet in de macht van de opdrachtnemer liggen.
 32. Indien de opdrachtnemer werkzaamheden uitvoert in verband met het bepaalde in artikel 19 lid 12 kan de opdrachtnemer de kosten van dat onderhoud of die werkzaamheden volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen, hetgeen het overigens door de opdrachtgever verschuldigde wegens onderhoud onverlet laat.

1. Verkoop, doorlevering of ter beschikking stelling aan derden op welke basis dan ook van door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde programmatuur en/of het product of onderdelen daarvan is niet toegestaan. Indien de opdrachtgever hiertoe wel wenst over te gaan is hij verplicht hiervoor de toestemming van de opdrachtnemer te verkrijgen. Indien verkoop export naar buiten de EG inhoudt is – bij verkregen toestemming van de opdrachtnemer – de opdrachtgever verplicht om zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventuele toestemming en/of vergunning(en) van de daartoe bevoegde instanties in Nederland en/of in enig ander land, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de Export Administration Regulation van de Verenigde Staten van Noord-Amerika, die op zulk een doorverkoop of export van toepassing of van invloed kunnen zijn.

2. Onder verkoop zal tevens worden begrepen het feit dat de opdrachtgever zijn gehele onderneming of gedeelten daarvan aan derden verkoopt.

3. De opdrachtnemer zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden aan een toestemming tot verkoop, doch kan aan die toestemming (financiële) voorwaarden verbinden.

Privacy settings

Welkom op onze site! Wij verzamelen verschillende soorten gegevens op onze website om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten uw wensen en eisen. Hieronder kunt bekijken welke onderdelen wij gebruiken, en kunt u deze optie eventueel uitschakelen.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen